Meet the team

Get to know the team behind Illume Advisory

Yashesh Ashar

Founder

Raashi Shah

Founder

Sanjay Dadhichi

Associate Partner

Ravi Nandan Sinha

Strategic Advisor

Deepak Rao

Senior Advisor